Προκήρυξη θέσεως Προϊσταμένου/ης Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας

Προκήρυξη θέσεως Προϊσταμένου/ης Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr                                               

Πάτρα,  27/10/2023

Αρ. πρωτ. 548

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1)  θέσης Προϊσταμένου/ης Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας,  πλήρους απασχόλησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΠΕ Ψυχολόγου.
 • Εμπειρία στον χώρο των ΑμεΑ,
 • Πολύ καλή ή άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Γνώση περισσότερων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί),
 • Πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ,
 • Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση τομεακών και κοινοτικών προγραμμάτων θα συνεκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, για την θέση που επιθυμούν να καταλάβουν :

 1. αίτηση,
 2. βιογραφικό σημείωμα,
 3. δικαιολογητικά ειδίκευσης για την αντίστοιχη θέση,
 4. τίτλους σπουδών & πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (πτυχία Π.Ε., Τ.Ε., από την Ελλάδα και χώρες του Εξωτερικού, τριετούς ή τετραετούς φοίτησης (κολέγια), τα οποία θα έχουν αναγνώριση είτε από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είτε θα έχουν αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π./Α.Τ.Ε.Ε.Ν,
 5. άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, (άπαντες θα καταθέτουν οπωσδήποτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία θα έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αιρετών Περιφερειών και θα ισχύει για όλη την Ελληνική επικράτεια),
 6. αποδεικτικά προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας,
 7. επιθυμητό το πιστοποιητικό εκπαίδευσης ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης και τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία.
 8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 9. κατά την κρίση τους πρόσθετα προσόντα συναφή με το αντικείμενο εργασίας τους.
 10. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι στην Ελληνική Γλώσσα.
 11. Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) θα αποσταλούν ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση merimna.patras@yahoo.gr ή θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, μέχρι την 27η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στην οποίαν θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η ένδειξη για την Προκήρυξη Θέσεως Προϊσταμένου/ης Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας είτε στην Γραμματεία του Κέντρου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:00-14:00.μ.. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
 12. Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη, ως συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
 13. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα αιτούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη.
 14. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη στη οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, ενόψει της ιδιαιτερότητας και των αυξημένων απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 15. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου και θα καθορισθεί εντός του χρονικού πλαισίου έως την 31η Ιουλίου 2024.
 16. Για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης η προσφερόμενη εργασία θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, το δε ημερήσιο ωράριο απασχόλησης θα καθορίζεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
 17. Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται θα καθορισθούν με την σύμβαση και θα γνωστοποιηθούν στον εργαζόμενο πριν την υπογραφή της.
 18. Η παρούσα πρόσκληση – προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί ή ανακληθεί χωρίς ο εκάστοτε υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΜΕΡΙΜΝΑ.
 19. Το ΜΕΡΙΜΝΑ με την παρούσα, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια η κατάρτιση ή μη των συμβάσεων.
 20. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2610-272988 & 2610221946 (εσωτ. 3) .
 21. Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού με βάση την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΕΕ 2016/679 GDPR, Νόμος 4579/2018.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο