ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 2023-2024

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimna-patras.gr    

 

Πάτρα, 23/08/2023

Αρ.πρωτ .: 371

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», προκειμένου να στελεχώσει τις Δομές του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ), Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και γενικότερα τις δομές που θα λειτουργήσει κατά το νέο εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, όπως κατωτέρω εξειδικεύεται, για διάφορα χρονικά διαστήματα που θα καθορισθούν στις συμβάσεις που θα καταρτισθούν, με ανώτατη ημερομηνία λήξης την 31η Ιουλίου 2024, για τις παρακάτω θέσεις:

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για ΜΙΑ ΜΟΝΟΝ θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, για την θέση που επιθυμούν να καταλάβουν:

 • αίτηση,
 • βιογραφικό σημείωμα,
 • δικαιολογητικά ειδίκευσης για την αντίστοιχη θέση,
 • τίτλους σπουδών (κατά περίπτωση αιτούμενα),
 • άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (κατά περίπτωση αιτούμενη),
 • αποδεικτικά προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας (κατά αιτούμενη ειδικότητα, συνεκτιμώνται),
 • πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης και τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία (συνεκτιμάται),
 • κατά την κρίση τους πρόσθετα προσόντα συναφή με το αντικείμενο εργασίας τους,
 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι στην Ελληνική Γλώσσα.
 • Ποινικό Μητρώο (υποχρεωτικό)
 • Κάρτα Ανεργίας (επιθυμητή)

Θα λαμβάνονται υπόψη τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένοι από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) ή Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας).

Οι άρρενες υποψήφιοι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα προσκομίσουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

 

Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται είναι :

 1. ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ Ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ για την κάλυψη της Θέσης του Επιστημονικού Διευθυντή του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας του Ιδρύματος, εγγεγραμμένου μέλους Ιατρικού Συλλόγου. Οι τρόποι συνεργασίας θα συζητηθούν στην συνέντευξη.
 2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ή ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ πλήρους απασχόλησης (μία θέση αφορά αποκλειστικά άνδρα).
  • Απαραίτητα προσόντα : πτυχίο νοσηλευτικής ΤΕ/ΠΕ τετραετούς φοίτησης, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εμπειρία) και εναλλακτικά
  • ΔΕ με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Επίπεδο 5) .
 3. ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ ΤΡΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ πλήρους απασχόλησης
  • Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο μουσικοθεραπείας/Μουσικής .
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια ΑΜΕΑ.
  • Γνώση Συστήματος ORFF και εμπειρία (συνεκτιμάται).
 4. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ / ΤΡΙΑΣ ή ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ πλήρους απασχόλησης
  • Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ , άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εμπειρία.
  • Η εν λόγω θέση εργασίας μπορεί να καλυφθεί και από ελεύθερο επαγγελματία με Α.Π.Υ.
 5. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ / ΤΡΙΑΣ μερικής απασχόλησης
  • Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ , άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εμπειρία.
 6. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ / ΤΡΙΑΣ μερικής απασχόλησης
  • Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ , άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εμπειρία.
 7. ΜΑΓΕΙΡΑ μερικής απασχόλησης
  • Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο επαγγελματικής Σχολής ΙΕΚ/ ΟΑΕΔ, εμπειρία)
 8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ /ΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (πλήρους ή μερικής απασχόλησης)
  • Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ/Επαγγελματικής Σχολής, εμπειρία.
  • Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ στην εκπαίδευση ενηλίκων (επιθυμητή).
 9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (πλήρους ή μερικής απασχόλησης)
  • Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΠΕ Ειδικής Αγωγής ή ανάλογο πτυχίο ΠΕ με Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής, εμπειρία.
 10. ΟΔΗΓΟΣ (πλήρους ή μερικής απασχόλησης)
  • Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα 4ης κατηγορίας (επαγγελματικό), κάρτα ταχογράφου και Π.Ε.Ι. , εμπειρία.
 11. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μερικής απασχόλησης
  • Απαραίτητα προσόντα: τουλάχιστον Απολυτήριο Α’ Βάθμιας, εμπειρία.
 12. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ πλήρους απασχόλησης (κατά προτίμηση άνδρας)
  • Απαραίτητα προσόντα: ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτικής με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Επίπεδο 5) και εναλλακτικά
  • τουλάχιστον Απολυτήριο Β’ Βάθμιας, εμπειρία

 

 1. Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) θα αποσταλούν ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση merimna.patras@yahoo.gr ή θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30/08/2023 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:30-13:30μ.μ.. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
 2. Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη, ως συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
 3. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα αιτούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη.
 4. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη στη οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, ενόψει της ιδιαιτερότητας και των αυξημένων απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου με ανώτατη ημερομηνία λήξης την 31η Ιουλίου 2024, και ο εργαζόμενος θα υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση ως μισθωτός.
 6. Για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης η προσφερόμενη εργασία θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, το δε ημερήσιο ωράριο απασχόλησης θα καθορίζεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
 7. Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται θα καθορισθούν με την σύμβαση και θα γνωστοποιηθούν στον εργαζόμενο πριν την υπογραφή της.
 8. Η παρούσα πρόσκληση – προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί ή ανακληθεί χωρίς ο εκάστοτε υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΜΕΡΙΜΝΑ.
 9. Το ΜΕΡΙΜΝΑ με την παρούσα, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια η κατάρτιση ή μη των συμβάσεων.
 10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2610-272988 & 2610221946 (εσωτ. 3) .

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού με βάση την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΕΕ 2016/679 GDPR, Νόμος 4579/2018.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ε25_ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ