ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης Λογιστή, Πλήρους Απασχόλησης με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 6 μηνών (με προοπτική μετατροπής της σε Αορίστου Χρόνου μετά τη λήξη της). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και συνημμένα τα αναφερόμενα σε αυτό, τίτλους σπουδών και δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα προσόντα με δικαιολογητικά:

  1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με σπουδές στην Λογιστική.
  2. Κάτοχος αδείας Α’ τάξης.
  3. Γνώσεις και εμπειρία που να αποδεικνύεται από  επίσημα έγγραφα (βεβαιώσεις ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, εργοδοτών, κλπ)
  4. Γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση Τομεακών προγραμμάτων και ΕΣΠΑ (Ο.Α.Ε.Δ., Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείου Ανάπτυξης κλπ.) καθώς και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  5. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
  6. Καλή γνώση της Εργατικής Νομοθεσίας.
  7. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει εξειδίκευση σε οποιαδήποτε επαγγελματική ή εκπαιδευτική ενασχόληση (σεμινάρια κλπ).

Η προϋπηρεσία και τα πρόσθετα προσόντα θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως. Πριν προβούμε στην πρόσληψη θα προηγηθεί συνέντευξη. Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα  δικαιολογητικά- τίτλους σπουδών (φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών από Δευτέρα 09 / 10 / 17 μέχρι και την Παρασκευή 20 / 10 / 2017  κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 09 : 00 – 14 : 00. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει παραληφθεί από το Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimna-patras.gr

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο