ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ                                                                 

«Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610221946 – 2610272988

FAX: 2610270636                                                                                                                     

             Πάτρα,  01/ 08 /17

                                                                                                                                                             Αρ. πρωτ. 1202

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’, προκειμένου να στελεχώσει τη Δομή Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και γενικότερα τις Δομές που θα λειτουργήσει κατά τη νέα εκπαιδευτική χρονιά, προκηρύσσει θέσεις προσωπικού ορισμένου χρόνου για το διάστημα 01/09/17 έως 31/07/18, μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με Βιογραφικό Σημείωμα και δικαιολογητικά Ειδίκευσης για την θέση που θα αιτηθούν στις κάτωθι ειδικότητες:

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Η/Υ (ΤΕ / ΠΕ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 4ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ) με κάρτα ταχογράφου και Π.Ε.Ι.
 • ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥ – ΣΥΝΟΔΟΥ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΕ / ΠΕ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ)
 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (ΠΕ, ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, Η/Υ, ΑΓΓΛΙΚΑ)
 • ΜΑΓΕΙΡΑ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΤΕ / ΠΕ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ (ΤΕ / ΠΕ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ, ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ)
 • ΓΥΜΝΑΣΤΗ (ΠΕ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ, ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ, ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ)
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ)

 

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα  δικαιολογητικά- τίτλους σπουδών (φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών μέχρι την  Παρασκευή 11  Αυγούστου 2017  κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 10:00 – 13:00 . Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Σημειώνεται, ότι θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και εργασιακή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία. Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα εκτιμηθούν αναλόγως.

Πριν την πρόσληψη θα προηγηθεί συνέντευξη με τους επιλεχθέντες, βάσει των δικαιολογητικών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimnapatras.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο