ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», προκηρύσσει μια θέση Εκπαιδευτή/τριας  Μουσικοκινητικής Αγωγής  ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με Βιογραφικό Σημείωμα και δικαιολογητικά Ειδίκευσης.

            Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα  δικαιολογητικά- τίτλους σπουδών (φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών μέχρι την  Παρασκευή 10 Νοεμβρίου  2017  κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 09:00 – 14:00 . Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση merimna.patras@yahoo.gr  καθώς και με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σημειώνεται, ότι θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και εργασιακή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία. Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα εκτιμηθούν αναλόγως.

Πριν την πρόσληψη θα προηγηθεί συνέντευξη με τους επιλεχθέντες, βάσει των δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimnapatras.gr

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο