ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

                                                                                                   

 

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’, προκειμένου να στελεχώσει τη Δομή Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και γενικότερα τις Δομές που θα λειτουργήσει κατά τη νέα εκπαιδευτική χρονιά, προκηρύσσει θέση προσωπικού ορισμένου χρόνου μέχρι 31/7/2018, μερικής απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με Βιογραφικό Σημείωμα και δικαιολογητικά για την κάτωθι θέση :

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)

             Σημειώνεται, ότι θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και εργασιακή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία. Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα εκτιμηθούν αναλόγως.

            Πριν την πρόσληψη θα προηγηθεί συνέντευξη με τους επιλεχθέντες, βάσει των δικαιολογητικών.

             Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα δικαιολογητικά-τίτλους σπουδών (φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών μέχρι την Δευτέρα  28  Αυγούστου 2017 έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017  κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 09:00 – 14:00 . Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση merimna.patras@yahoo.gr  

            Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

             Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ.«Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimnapatras.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και το έντυπο της αίτησης

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο