ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

«Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610221946 – 2610272988

FAX: 2610270636

Πάτρα,   28 / 07 / 17

Αρ. πρωτ. 1153

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

 

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’, προκειμένου να προβεί σε συντήρηση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων, προτίθεται να προσλάβει Συντηρητή Κτηριακών Εγκαταστάσεων πλήρους ωραρίου, ορισμένου χρόνου, 4μηνης διάρκειας.

Προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με Βιογραφικό Σημείωμα και δικαιολογητικά Ειδίκευσης για τη συγκεκριμένη θέση.

 Πριν την πρόσληψη θα προηγηθεί συνέντευξη, βάσει των δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα  δικαιολογητικά- τίτλους σπουδών (φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών μέχρι την  Παρασκευή 04  Αυγούστου 2017, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 10:00 – 13:00 . Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimnapatras.gr

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο