ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

«Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610221946 – 2610272988

FAX: 2610270636

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@merimna-patras.gr                        

 

Πάτρα, 08/12/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1751

Σε συνέχεια της από 10/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ», που θα υλοποιήσει το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» στα πλαίσια του

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Δυτική Ελλάδα», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» – Πράξη: «Κέντρα Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μετά την  με αριθμό 3991/26-09-2016 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:ΩΩΡΤ7Λ6-Ο6Λ)  σχετικά με την ένταξη της Πράξης «Κέντρα Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’» με Κωδικό ΟΠΣ 5002014 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», δημοσιεύεται σήμερα Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ των ωφελουμένων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους έως και την 9η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:30, στα γραφεία του Κέντρου στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών.

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΜΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 Π.Δ. 23109502718 92
2 Π.Γ 13099602958 92
3 Π.Χ. 01099402875 92
4 Π.Κ. 25030001926 92
5 Χ.Π. 02048504035 90
6 Μ.Δ. 10049601361 72
7 Φ.Σ. 29128502480 72
8 Α.Α-Μ. 29069300522 62
9 Σ.Α. 09109002122 57
10 Μ.Α. 29119200330 52
11 Α.Α. 07028602493 47
12 Π.Σ. 08118204307 47
13 Θ.Ε. 12069401581 40
14 Κ.Ε. 13018603707 40
15 Ζ.Α. 25048000399 35

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1 Κ.Ν. 02028204614 35
2 Κ.Ε. 22036903882 35
3 Α.Ι. 05058602433 35

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Γεωργία Κοκκίνου