Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού

 

 

 

Πάτρα, 16/03/2020

Αρ. πρωτ. 242

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προτίθεται να προμηθευτεί – στα πλαίσια του υλοποιούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος “TECMED : Ανάπτυξη ενός μοντέλου  Διαπολιτισμικής, Κοινωνικής και Ηθικής φροντίδας για εξαρτώμενο πληθυσμό στην λεκάνη της Μεσογείου, που χρημοτοδοτείται από το Πρόγγραμμα ENI CBC MED-  επώνυμο εξοπλισμό  που θα εγκατασταθεί / χρησιμοποιηθεί στην Διοικητική / Οικονομική Υπηρεσία καθώς και στην Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία του Κέντρου.

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα είδη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους δίνονται στο Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Ως χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του ζητούμενου εξοπλισμού, ορίζεται το διάστημα των είκοσι (20) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς τον οριστικό ανάδοχο και την κοινοποίηση σε αυτόν του Πρακτικού Κατακύρωσης από το Κέντρο μας.

 

Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης του εξοπλισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

Ο χρόνος πληρωμής του συμβατικού τμήματος συνολικής αξίας 6.885,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ορίζεται έως δέκα (10) ημέρες μετά την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

 

Κριτήριο επιλογής ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, η οποία θα καλύπτει πλήρως και τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν φάκελο σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή με τα κάτωθι:

 

  1. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερομένων ειδών / εξοπλισμού.
  2. Αναλυτική οικονομική προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών.
  3. Πιστοποιητικό του οικειου Επιμελητηρίου (στην περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) με το οποίο θα πιστοποιείται αφ’ ενός μεν η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του / αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, το οποίο θα πρέπει να έχει συνάφεια με το εν λόγω έργο, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αφ’ ετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Προς  το Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», Υπόψιν Επιτροπής Προσφορών , Άλσος Γηροκομείου, 26331 Πάτρα, τηλ. 2610221946, email: merimna.patras@yahoo.gr μέχρι την 10η Απριλίου 2020 και ώρα 14:00.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γεωργία Κοκκίνου

Πρόεδρος ΔΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

  1. Προμήθεια Επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Corei3 (Τεμάχια 5)
Ελάχιστες Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΑΠΑΙΤΗΣΗ
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευήςΝΑΙ
Ποσότητα5
ΕγγύησηΤουλάχιστον5ΕτηΝΑΙ
Λειτουργικο ΣύστημαWIN 10 PRO
ΕπεξεργαστήςIntel Core i39100

ή ανώτερος

ChipsetIntel B360 ή ανώτερο
Έξοδος εικόναςVGA,HDMI,DPonboard χωρίς την χρήση εξωτερικού adapter
Security chipFirmware TPM 2.0
RAM4GB DDR4 ή ανώτερη
Κάρτα ΓραφικώνIntegrated graphics card Intel UHD 630 ή ανώτερη
ΘύρεςΕλάχιστοςσυνολικόςαριθμός8 USB εκτωνοποίωνελάχιστοςαριθμός2 USB 2.0,Serial port on board, Two M.2 card slots(one for WLAN, one for SSD/Optane),7 in 1 Card reader
Σκληρός Δίσκος256GBssdή ανώτερος
Είδος κουτιούSFF
OPTICAL RECORDERSDVD±RWD SATA
Τροφοδοτικό180W 85%
Πληκτρολόγιο και Ποντίκι και λοιπά καλώδιαΕνσύρματα
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια να είναι του ιδίου κατασκευαστή.ΝΑΙ

 

 

  1. Προμήθεια Επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού ΥπολογιστήCorei5

(Τεμάχια 4)

Ελάχιστες Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΑΠΑΙΤΗΣΗ
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευήςΝΑΙ
Ποσότητα4
Εγγύηση Τουλάχιστον 5 ΕτηΝΑΙ
Λειτουργικο ΣύστημαWIN 10 PRO
ΕπεξεργαστήςIntel Core i5 9400

ή ανώτερος

ChipsetIntel B360 ή ανώτερο
Έξοδος εικόναςVGA,HDMI,DPonboard χωρίς την χρήση εξωτερικού adapter
Security chipFirmware TPM 2.0
RAM4GB DDR4 ή ανώτερη
Κάρτα ΓραφικώνIntegrated graphics card Intel UHD 630 ή ανώτερη
ΘύρεςΕλάχιστοςσυνολικόςαριθμός 8 USB εκτωνοποίωνελάχιστοςαριθμός 2 USB 2.0,Serial port on board, Two M.2 card slots(one for WLAN, one for SSD/Optane), 7 in 1 Card reader
Σκληρός Δίσκος512GB ssdή ανώτερος
Είδος κουτιούSFF
OPTICAL RECORDERSDVD±RWD SATA
Τροφοδοτικό180W 85%
Πληκτρολόγιο και Ποντίκι και λοιπά καλώδιαΕνσύρματα
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια να είναι του ιδίου κατασκευαστή.ΝΑΙ

 

  1. Εφαρμογή Microsoft Office 2019

 

ΠεριγραφήΑΠΑΙΤΗΣΗ
Προμήθεια εφαρμογής Microsoft Office 2019Ελληνική γλώσσα
Ποσότητα 2

 

 

Περιεχόμενα Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

  • H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει, επί ποινή αποκλεισμού, όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
  • Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών.
  • Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» που επισυνάπτεται στην παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/ΑΕΙΔΟΣΤΕΜΜ.Μ.ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ
1.Επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Corei35TEM475,74 €2.378,70 €
2.Επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Core i54TEM615,00 €2.460,00 €
3.Εφαρμογή Microsoft Office2TEM258,00516.00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ χωρίς ΦΠΑ 24%5.354.70 €
ΦΠΑ 24%1.285.15 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ 24%6.639.85 €