ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

  

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

FAX: 2610 270636

E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimna-patras.gr     

                                            Πάτρα, 30/9/2019

       Αρ. πρωτ .:  1238

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Σε συνέχεια της από 23/9/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ», που θα υλοποιήσει το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Δυτική Ελλάδα», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» – Πράξη: «Κέντρα Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μετά την  με αριθμό 3991/26-09-2016 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:ΩΩΡΤ7Λ6-Ο6Λ)  σχετικά με την ένταξη της Πράξης «Κέντρα Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’» με Κωδικό ΟΠΣ 5002014 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», δημοσιεύεται σήμερα Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ των ωφελουμένων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους έως και την 2η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:30, στα γραφεία του Κέντρου στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών.

 

 

 Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΑΜΚΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1Α.Ι.1605890313562
2Ε.Α.2103760187560

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1Α.Α.12096705053 30

 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

1Π.Θ.04108302722 60

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος

Γεωργία Κοκκίνου