ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔ-ΗΦ Η ΜΕΡΙΜΝΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔ-ΗΦ Η ΜΕΡΙΜΝΑ

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimna-patras.gr

                                            Πάτρα, 26/09/2023

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Σε συνέχεια της από 19/9/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ» που θα υλοποιήσει το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Δυτική Ελλάδα», Άξονας Προτεραιότητας 4Β.ια.2α- Πράξη: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ: Κέντρα Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με Κωδικό ΟΠΣ 6001940 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», 3993/20-07-2023 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΡΛΨΨ7Λ6-3ΕΥ) σχετικά με την ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ: Κέντρα Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6001940 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», δημοσιεύεται σήμερα Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ των ωφελουμένων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους έως και την 29η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:30, στα γραφεία του Κέντρου στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών.

 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΜΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 Α.Ι. 16058903135 90
2 Α.Σ. 0119303279 90
3 Φ.Σ. 29128502480 89
4 Μ.Δ. 09127903939 67
5 Μ.Κ. 16107704971 67
6 Ζ.Η. 26039003368 65
7 Κ.Γ. 12037604670 35

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

O Πρόεδρος

Ανδρέας Δημητρακόπουλος