ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 2019-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 2019-2020

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

FAX: 2610 270636

E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimna-patras.gr    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», προκειμένου να στελεχώσει την Δομή του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και γενικότερα τις δομές που θα λειτουργήσει κατά το νέο εκπαιδευτικό έτος 2019– 2020, προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, όπως κατωτέρω εξειδικεύεται, για διάφορα χρονικά διαστήματα που θα καθορισθούν στις συμβάσεις που θα καταρτισθούν, εντός της περιόδου από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως 31η Ιουλίου 2020, για τις παρακάτω θέσεις :

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, για την θέση που επιθυμούν να καταλάβουν :

αίτηση,

βιογραφικό σημείωμα,

δικαιολογητικά ειδίκευσης για την αντίστοιχη θέση,

τίτλους σπουδών ( κατά περίπτωση αιτούμενα)

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ( κατά περίπτωση αιτούμενη)

αποδεικτικά προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας (κατά αιτούμενη ειδικότητα)

πιστοποιητικό εκπαίδευσης ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης και τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία

κατά την κρίση τους πρόσθετα προσόντα συναφή με το αντικείμενο εργασίας τους.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι στην Ελληνική Γλώσσα.

Θα λαμβάνονται υπόψη τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένοι είτε από τον  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) είτε από το Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων).

Οι άρρενες υποψήφιοι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα προσκομίσουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

 

Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται είναι :

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Η/Υ (ΤΕ / ΠΕ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 4ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ) με κάρτα ταχογράφου και Π.Ε.Ι.
 • ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥ – ΣΥΝΟΔΟΥ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΕ / ΠΕ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ)
 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (ΠΕ, ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, Η/Υ, ΑΓΓΛΙΚΑ)
 • ΜΑΓΕΙΡΑ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ (ΤΕ / ΠΕ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ, ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ)
 • ΓΥΜΝΑΣΤΗ (ΠΕ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ, ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ, ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ)
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ)
 • ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ [ΤΕ / ΠΕ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΓΝΩΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ (TEACH,ABA,PECS,κλπ) , ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΡΡΕΝΕΣ]
 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)

 

 1. Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:30-13:30μ.μ. εντός κλειστού φακέλου, στον οποίον θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η ένδειξη για την Προκήρυξη Θέσεων 2019-2020 και η αιτούμενη ειδικότητα. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
 2. Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη, ως συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
 3. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα αιτούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη.
 4. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη στη οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, ενόψει της ιδιαιτερότητας και των αυξημένων απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου και θα καθορισθεί εντός του χρονικού πλαισίου από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως την 31η Ιουλίου 2020 και ο εργαζόμενος θα υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση ως μισθωτός.
 6. Για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης η προσφερόμενη εργασία θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, το δε ημερήσιο ωράριο απασχόλησης θα καθορίζεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
 7. Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται θα καθορισθούν με την σύμβαση και θα γνωστοποιηθούν στον εργαζόμενο πριν την υπογραφή της.
 8. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο μισθωτό θα δύναται να ανατεθούν και έτερα καθήκοντα, συναφή ή μη συναφή με την ειδικότητά του, εντός του νομίμου και συμβατικού ωραρίου απασχόλησης, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής.
 9. Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως την παρούσα προκήρυξη και όλους τους όρους αυτής καθώς και την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, παραιτούμενος οποιασδήποτε ένστασης κατά της παρούσας προκήρυξης.
 • Η παρούσα πρόσκληση – προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί ή ανακληθεί χωρίς ο εκάστοτε υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΜΕΡΙΜΝΑ.
 1. Το ΜΕΡΙΜΝΑ με την παρούσα, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια η κατάρτιση ή μη των συμβάσεων.
 2. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2610-272988 & 2610221946 (εσωτ. 3) .

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ε25_ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ