ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 2021-2022

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimna-patras.gr      

Πάτρα, 6/10/2021

Αρ.πρωτ .: 594

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», προκειμένου να στελεχώσει τις Δομές  του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και γενικότερα τις δομές που θα λειτουργήσει κατά το νέο εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, όπως κατωτέρω εξειδικεύεται, για διάφορα χρονικά διαστήματα που θα καθορισθούν στις συμβάσεις που θα καταρτισθούν, με ανώτατη ημερομηνία λήξης την 31η Ιουλίου 2022, για τις παρακάτω θέσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, για την θέση που επιθυμούν να καταλάβουν :

 • αίτηση,
 • βιογραφικό σημείωμα,
 • δικαιολογητικά ειδίκευσης για την αντίστοιχη θέση,
 • τίτλους σπουδών ( κατά περίπτωση αιτούμενα)
 • άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ( κατά περίπτωση αιτούμενη)
 • αποδεικτικά προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας (κατά αιτούμενη ειδικότητα)
 • πιστοποιητικό εκπαίδευσης ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης και τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία
 • κατά την κρίση τους πρόσθετα προσόντα συναφή με το αντικείμενο εργασίας τους.
 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι στην Ελληνική Γλώσσα.
 • πιστοποιητικό εμβολιασμού
 • κάρτα ανεργίας (επιθυμητή)

Θα λαμβάνονται υπόψη τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένοι από τον  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης).

Οι άρρενες υποψήφιοι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα προσκομίσουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

 

Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται είναι :

 • ΟΔΗΓΟΥ με δίπλωμα 4ης κατηγορίας (επαγγελματικό) με κάρτα ταχογράφου και Π.Ε.Ι. και εμπειρία .
 • ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ – ΣΥΝΟΔΟΥ (κατά προτίμηση με εμπειρία σε Άτομα με Νοητική Υστέρηση & Αυτισμό)
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (πτυχίο νοσηλευτικής ΤΕ/ΠΕ τετραετούς φοίτησης, εμπειρία)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΕ / ΠΕ, εμπειρία, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)
 • ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (ΠΕ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Η/Υ, αγγλικά, εμπειρία)
 • ΜΑΓΕΙΡΑ (τουλάχιστον απολυτήριο β’ βαθμιας, εμπειρία)
 • ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ (ΤΕ / ΠΕ, εμπειρία)
 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εμπειρία)
 • ΓΥΜΝΑΣΤΗ (ΠΕ, εμπειρία)
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εμπειρία)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (τουλάχιστον απολυτήριο β’ βαθμιας, εμπειρία)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (τουλάχιστον απολυτήριο β’ βαθμιας, εμπειρία)
 • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εμπειρία)
 • ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ [ΤΕ / ΠΕ, / Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εργασιακή εμπειρία στον αυτισμό & γνώστης εργαλείων εκπαίδευσης αυτισμού (teach,aba,pecs,κλπ.) , κατά προτίμηση άρρενες]

 

 1. Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) θα αποσταλούν ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση merimna.patras@yahoo.gr ή θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:30-13:30μ.μ. εντός κλειστού φακέλου, στον οποίον θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η ένδειξη για την Προκήρυξη Θέσεων 2021-2022 και η αιτούμενη ειδικότητα. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
 2. Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη, ως συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
 3. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα αιτούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη.
 4. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη στη οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, ενόψει της ιδιαιτερότητας και των αυξημένων απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου με ανώτατη ημερομηνία λήξης την 31η Ιουλίου 2022, και ο εργαζόμενος θα υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση ως μισθωτός.
 6. Για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης η προσφερόμενη εργασία θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, το δε ημερήσιο ωράριο απασχόλησης θα καθορίζεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
 7. Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται θα καθορισθούν με την σύμβαση και θα γνωστοποιηθούν στον εργαζόμενο πριν την υπογραφή της.
 8. Η παρούσα πρόσκληση – προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί ή ανακληθεί χωρίς ο εκάστοτε υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΜΕΡΙΜΝΑ.
 9. Το ΜΕΡΙΜΝΑ με την παρούσα, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια η κατάρτιση ή μη των συμβάσεων.
 10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2610-272988 & 2610221946 (εσωτ. 3) .

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.