Πρόσκληση – Προκήρυξη θέσης Ψυχιάτρου ή Νευρολόγου

Πρόσκληση – Προκήρυξη θέσης Ψυχιάτρου ή Νευρολόγου

     

 

 

 Πάτρα, 29/10/2021

Αρ.πρωτ .:  718

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την παρακάτω θέση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με δικαιολογητικά Ειδίκευσης και Βιογραφικό Σημείωμα.

  1. Θέση Ιατρού ειδικότητας Ψυχιάτρου ή Νευρολόγου για την κάλυψη της Θέσης του Επιστημονικού Διευθυντή του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας του Ιδρύματος, εγγεγραμμένου στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών. Οι τρόποι συνεργασίας θα συζητηθούν στην συνέντευξη.

          Της πρόσληψης θα προηγηθεί συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους.

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) θα αποσταλούν ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση merimna.patras@yahoo.gr ή θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, μέχρι και την 10/11/2021 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:00-13:00μ.μ. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2610-272988 & 2610221946 (εσωτ. 3) .

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού με βάση την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΕΕ 2016/679 GDPR, Νόμος 4579/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο