Προκήρυξη Θέσεως Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη Θέσεως Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ  

Για τη στελέχωση του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση  “Η ΜΕΡΙΜΝΑ”
και των δομών αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν
με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου έως 31 Ιουλίου 2024,
να υποβάλλουν αίτηση με δικαιολογητικά και Βιογραφικό Σημείωμα.

 • Θέση Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης

 

Απαιτούμενα προσόντα με Δικαιολογητικά:

 • Πτυχίο Ψυχολόγου Π.Ε. από την Ελλάδα και χώρες του Εξωτερικού, τριετούς ή τετραετούς φοίτησης (κολέγια), τα οποία θα έχουν αναγνώριση είτε από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) είτε θα έχουν αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π./ Α.Τ.Ε.Ε.Ν.  
 • Εμπειρία στον χώρο των ΑμεΑ.
 • Πολύ καλή ή άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Γνώση περισσότερων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί).
 • Εμπειρία στη χρήση Η/Υ (ECDL κλπ.)
 • Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση τομεακών και κοινοτικών προγραμμάτων θα συνεκτιμηθεί.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, για την θέση που επιθυμούν να καταλάβουν :

 1. αίτηση,
 2. βιογραφικό σημείωμα,
 3. δικαιολογητικά ειδίκευσης για την αντίστοιχη θέση,
 4. τίτλους σπουδών
 5. άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, (άπαντες θα καταθέτουν οπωσδήποτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία θα έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αιρετών Περιφερειών και θα ισχύει για όλη την Ελληνική επικράτεια)
 6. αποδεικτικά προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας
 7. επιθυμητό το πιστοποιητικό εκπαίδευσης ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης και τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία
 8. κατά την κρίση τους πρόσθετα προσόντα συναφή με το αντικείμενο εργασίας τους.
 9. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι στην Ελληνική Γλώσσα.

 

 

Τυχόν πρόσθετα προσόντα και ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο Ίδρυμα θα εκτιμηθούν αναλόγως.

Σημειώνεται, ότι θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν
εργασιακή εμπειρία σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Θα προηγηθεί συνέντευξη με τους ενδιαφερομένους.

 

 1. Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα δικαιολογητικά- τίτλους σπουδών θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών μέχρι την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 08:00 – 14:00. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει παραληφθεί από το Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
 2. Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη, ως συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
 3. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα αιτούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη.
 4. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη στη οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, ενόψει της ιδιαιτερότητας και των αυξημένων απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου με ανώτατη ημερομηνία λήξης την 31η Ιουλίου 2024, και ο εργαζόμενος θα υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση ως μισθωτός.
 6. Για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης η προσφερόμενη εργασία θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, το δε ημερήσιο ωράριο απασχόλησης θα καθορίζεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
 7. Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται θα καθορισθούν με την σύμβαση και θα γνωστοποιηθούν στον εργαζόμενο πριν την υπογραφή της.
 8. Η παρούσα πρόσκληση – προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί ή ανακληθεί χωρίς ο εκάστοτε υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΜΕΡΙΜΝΑ.
 9. Το ΜΕΡΙΜΝΑ με την παρούσα, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια η κατάρτιση ή μη των συμβάσεων.
 10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2610-272988 & 2610221946 (εσωτ. 3). Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimna-patras.gr

 

 

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού με βάση την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΕΕ 2016/679
GDPR, Νόμος 4579/2018.

 

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας

Ανδρέας Δημητρακόπουλος                   Νικόλαος Μαρκάτος