ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ

merimna new

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ

 

Για τη στελέχωση του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση  ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’ και των δομών αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ενός έτους (δοκιμαστική περίοδος) με δυνατότητα ανανέωσης να υποβάλλουν αίτηση με δικαιολογητικά και Βιογραφικό Σημείωμα.

Θέση Διευθυντού/ντριας πλήρους απασχόλησης,  κάτοχο πτυχίου  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (μόνον ΠΕ)  ημεδαπής  ή  τίτλου αλλοδαπής, κατά προτίμηση με προσόντα:

  • Διοικητική εργασιακή εμπειρία σε παρεμφερή θέση.
  • Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Τομεακών Προγραμμάτων.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής. Περαιτέρω γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
  • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει εξειδίκευση σε σχετική επαγγελματική ή εκπαιδευτική ενασχόληση (σεμινάρια κλπ).
  • Εμπειρία στον χώρο της Ειδικής Αγωγής επιθυμητή

και με δυνατότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του αντικειμένου, ως αυτές περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος διατίθεται στη Γραμματεία του Κέντρου.

Τυχόν πρόσθετα προσόντα και ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο Ίδρυμα θα εκτιμηθούν αναλόγως.  Μισθός ικανοποιητικός, ανώτερος του συμβατικού.

Θα προηγηθεί συνέντευξη με τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι πληρούν τα ως άνω προσόντα.

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) θα αποσταλούν ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση merimna.patras@yahoo.gr ή θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, μέχρι την Παρασκευή 05/04/2024 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 08:00 – 13:00μ.μ. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει παραληφθεί από το Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η παρούσα πρόσκληση – προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί ή ανακληθεί χωρίς ο εκάστοτε υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΜΕΡΙΜΝΑ.

Το ΜΕΡΙΜΝΑ με την παρούσα, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια η κατάρτιση ή μη των συμβάσεων.

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού με βάση την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΕΕ 2016/679 GDPR, Νόμος 4579/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 2610272988.
Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimna-patras.gr

 

 

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γραμματέας