Πρόσκληση – Προκήρυξη Θέσεως Οδηγού

Πρόσκληση – Προκήρυξη Θέσεως Οδηγού

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

 

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», προκειμένου να στελεχώσει τις Δομές  του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και γενικότερα τις δομές που λειτουργούν κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, προκηρύσσει ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, με ανώτατη ημερομηνία λήξης την 31η Ιουλίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

 • αίτηση,
 • βιογραφικό σημείωμα,
 • δίπλωμα 4ης κατηγορίας (επαγγελματικό)
 • κάρτα ταχογράφου και Π.Ε.Ι.
 • αποδεικτικά προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας (συνεκτιμώνται)
 • κατά την κρίση τους πρόσθετα προσόντα συναφή με το αντικείμενο εργασίας τους.
 • πιστοποιητικό εμβολιασμού
 • κάρτα ανεργίας (επιθυμητή)

Οι άρρενες υποψήφιοι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα προσκομίσουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

 

 1. Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) θα αποσταλούν ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση merimna.patras@yahoo.gr ή θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/09/2022, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:00-14:00.μ.. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στην οποίαν θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και η ένδειξη για την Προκήρυξη Θέσεως Οδηγού. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
 2. Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη, ως συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
 3. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα αιτούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη.
 4. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη στη οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, ενόψει της ιδιαιτερότητας και των αυξημένων απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου με ανώτατη ημερομηνία λήξης την 31η Ιουλίου 2023, και ο εργαζόμενος θα υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση ως μισθωτός.
 6. Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται θα καθορισθούν με την σύμβαση και θα γνωστοποιηθούν στον εργαζόμενο πριν την υπογραφή της.
 7. Η παρούσα πρόσκληση – προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί ή ανακληθεί χωρίς ο εκάστοτε υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΜΕΡΙΜΝΑ.
 8. Το ΜΕΡΙΜΝΑ με την παρούσα, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια η κατάρτιση ή μη των συμβάσεων.
 9. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2610-272988 & 2610-221946 (εσωτ. 3) .

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο