Προκήρυξη Θέσεως Οδηγού

Προκήρυξη Θέσεως Οδηγού

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

 

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ προκηρύσσει την πρόσληψη οδηγού μετακίνησης ωφελουμένων, με σύμβαση εργασίας μερικής (4ωρης) απασχόλησης, ορισμένου χρόνου μέχρι την  31η Ιουλίου 2023.

Απαραίτητα προσόντα:  δίπλωμα 4ης κατηγορίας (επαγγελματικό) με κάρτα ταχογράφου και Π.Ε.Ι.  Επιθυμητή  εμπειρία .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν να καταλάβουν :

 • αίτηση,
 • βιογραφικό σημείωμα,
 • δικαιολογητικά ειδίκευσης για την αντίστοιχη θέση,
 • αποδεικτικά προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας
 • κατά την κρίση τους πρόσθετα προσόντα συναφή με το αντικείμενο εργασίας τους.

 

 1. Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) θα αποσταλούν ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση merimna.patras@yahoo.gr ή θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24/1/2023 κάθε ερ γάσιμη ημέρα και ώρες 08:30-14:30μ.μ. εντός κλειστού φακέλου, στον οποίον θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, και η αιτούμενη ειδικότητα.
 2. Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη, ως συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα
  2610-272988 & 2610221946 (εσωτ. 3) .

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο