Προκήρυξη Θέσεως Προϊσταμένου/ης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας

Προκήρυξη Θέσεως Προϊσταμένου/ης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1)  θέσης    Προϊσταμένου/ης  Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας,  πλήρους απασχόλησης.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ΠΕ  Οικονομίας ή / και Διοίκησης

Εμπειρία στον χώρο των ΑμεΑ

Πολύ καλή ή άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας . (Γνώση περισσότερων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)

Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση τομεακών και κοινοτικών προγραμμάτων θα συνεκτιμηθεί.

 

Η Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία  είναι αρμόδια – μεταξύ άλλων – για:

 (α) Τη μελέτη και  επεξεργασία  κάθε θέματος που αναφέρεται στην γενική κατάσταση του προσωπικού του Ιδρύματος,

(β)  Τα οικονομικά και τη διαχείριση της περιουσίας του.

(γ)  Τήρηση ατομικών φακέλων εργαζομένων και έλεγχος δικαιολογητικών πρόσληψης

(δ)  Τη συντήρηση  των εγκαταστάσεων , μηχανημάτων  κλπ. του Ιδρύματος.

(ε)  Παρακολούθηση της κείμενης νομοθεσίας σε εργατικά, φορολογικά κ.λπ. θέματα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  καλούνται να υποβάλουν:

 1. αίτηση,
 2. βιογραφικό σημείωμα,
 3. δικαιολογητικά ειδίκευσης για την αντίστοιχη θέση,
 4. τίτλους σπουδών ( πτυχία Π.Ε., από την Ελλάδα και χώρες του Εξωτερικού, τριετούς ή τετραετούς φοίτησης (κολέγια), τα οποία θα έχουν αναγνώριση είτε από τον  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (Διαεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) είτε θα έχουν αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων).
 5. αποδεικτικά προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας
 6. κατά την κρίση τους πρόσθετα προσόντα συναφή με το αντικείμενο εργασίας τους, συστατικές επιστολές, κα.
 7. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι στην Ελληνική Γλώσσα.
 8. Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) θα αποσταλούν ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση merimna.patras@yahoo.gr ή θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, μέχρι την 7η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στην οποίαν θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η ένδειξη για την Προκήρυξη Θέσεως Προϊσταμένου /ης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας είτε στην Γραμματεία του Κέντρου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:00-14:00.μ.. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
 9. Στην παρούσα προκήρυξη καλούνται να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον τους και μέλη του υφιστάμενου προσωπικού, εφόσον το επιθυμούν.

 

 1. Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη, ως συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι/ες να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
 2. Οι υποψήφιοι/ες που δεν πληρούν ένα από τα αιτούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη.
 3. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη στη οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, ενόψει της ιδιαιτερότητας και των αυξημένων απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι, αρχικά, ορισμένου χρόνου και θα καθορισθεί εντός του χρονικού πλαισίου έως την 31η Αυγούστου 2023 με δυνατότητα μετατροπής της, μετά το ως άνω διάστημα, σε αορίστου χρόνου.
 5. Η προσφερόμενη εργασία θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως.
 6. Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται θα καθορισθούν με την σύμβαση και θα γνωστοποιηθούν στον εργαζόμενο πριν την υπογραφή της.
 7. Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως την παρούσα προκήρυξη και όλους τους όρους αυτής καθώς και την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, παραιτούμενος οποιασδήποτε ένστασης κατά της παρούσας προκήρυξης.
 8. Η παρούσα πρόσκληση – προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί ή ανακληθεί χωρίς ο εκάστοτε υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΜΕΡΙΜΝΑ.
 9. Το ΜΕΡΙΜΝΑ με την παρούσα, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια η κατάρτιση ή μη συμβάσεως.
 10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2610-272988 & 2610221946 (εσωτ. 3) .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimna-patras.gr

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο  Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Ανδρέας Δημητρακόπουλος              Νικόλαος Μαρκάτος